1. Ime, prezime, adresa i OIB potrošača (Korisnika usluga):
   _______________________________________________________________________________

  E-mail adresa Korisnika: __________________________________________

Kontakt telefon i mobitel Korisnika: _________________________________

 • Ja, ______________________________________________ (ime i prezime Korisnika) ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor sklopljen na daljinu te vraćam robu (upisati točan

  naziv robe)_________________________________________________________________,

  naručene dana ____________________i primljene dana _____________________________

  broj računa _____________________________________.

  Ako ste jednostrano otkazali Ugovor u roku 14 dana od dana sklapanja Ugovora i uplatili novac, Enter Trade j.d.o.o će Vam izvršiti povrat novca u roku 30 dana od dana kad zaprimi Vašu izjavu da raskidate predmetni Ugovor, te je roba vraćena neoštećena sa svom pripadajućom ambalažom i dodacima. U slučaju da postoje oštećenja isporučene robe, dodataka ili ambalaže, povrat sredstava bit će umanjen za iznos potreban da se ista vrati u prvobitno stanje prilikom isporuke. U svrhu povrata novca dužni ste dostaviti nam sljedeće podatke, kao i priložiti preslike originala obje strane:
  1. Vaše važeće osobne iskaznice
  2. kartice odabranog tekućeg ili žiro računa u Vašoj poslovnoj banci, kako bismo pravovremeno i točno izvršili povrat novca:

  3. Naziv računa na kojeg želim povrat novca (upisati da li je žiro ili tekući račun):
  ________________________________
  Broj računa (točan IBAN broj): ________________________________________________________________

  Naziv i sjedište banke kod koje se vodi gore navedeni račun: ______________________________________________________
  Poziv na broj (npr.Vaš OIB): __________________________________________________________________

Mjesto i datum podnošenja Izjave o jednostranom raskidu Ugovora

__________________________________


vlastoručni potpis Korisnika